Vision_vardegrund

Vår Vision

Trygghet och ett värdigt liv för alla barn

BarnSamaritens vision är en fortsättning på BarnSamaritens grundtanke om en bättre värld för alla barn. Genom BarnSamaritens insatser sätts barnen i centrum och de får uppleva barmhärtighet, rättvisa och respekt. Ett hjälparbete, där både ande, kropp och själ är integrerat.

VÅR VÄRDEGRUND
BarnSamaritens värdegrund, det vill säga grunden för våra värderingar, vilar på en kristen människosyn om alla människors lika värde och FN´s konvention om barnets rättigheter.

VÅRT UPPDRAG
Vi tror på människans inneboende kraft och arbetar för att människor genom våra långsiktiga insatser får redskap att själv bygga sin framtid.

FINANSIERING
Största delen av våra insamlade medel kommer från privatpersoner, våra trogna gåvogivare utgör grunden för våra hjälpinsatser. Även second hand-butiker, företag, stiftelser och församlingar har en betydande roll för att vi ska kunna hjälpa.

Fokusområden

BarnSamariten delar in arbetet i fyra fokusområden; utbildning, hälsa & sanitet, försörjning samt trygghet & skydd. BarnSamariten sätter barnen i centrum. Från utsatthet, fattigdom och otrygghet får mottagaren förutsättningar till utveckling och förändrade livsvillkor, där grund-läggande behov blir tillfredsställda och de kan leva i trygghet.
Ett hjälparbete där vi tillsammans med våra partners arbetar för en bättre värld.

UTBILDNING
Alla barn har rätt att gå i skolan. Kunskap är en förutsättning för att människor ska vara aktiva samhällsmedborgare som känner till och kan tillvarata sina demokratiska rättigheter. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet men fortfarande finns det 260 miljoner barn i världen som inte går i skolan, majoriteten av dem är flickor. BarnSamaritens insatser bidrar bland annat till att flickor får sin rätt till utbildning tillgodosedd och ges därmed större möjlighet att bestämma över sina egna liv. Utbildning bryter utanförskap och öppnar dörrar till nya framtidsmöjligheter för barn och deras familjer. Projekten riktar sig till barn och ungdomar som inte tidigare haft möjlighet att gå i skolan, främst på grund av fattigdom. Genom våra insatser medvetandegör och utbildar vi även människor om alkoholens och narkotikans negativa konsekvenser eftersom alkoholism och drogmissbruk drabbar hela familjen, inte minst barnen.

HÄLSA & SANITET
BarnSamariten stöder förebyggande hälsovårdsarbete där den primära målgruppen är kvinnor och barn. I DR Kongo ges hälsovård, samtalsstöd och rehabilitering till våldtagna kvinnor och barn. I nordöstra Brasilien stöder vi en flytande sjukvårdsklinik som bidrar till att ge sjukvård och hälsovård till ett fattigt öfolk. Vid skolor, som vi understöder i Etiopien, erbjuds regelbundna hälsokontroller för eleverna. Alla elever får del av statliga vaccinationskampanjer. Hälsa och sjukvård är ett viktigt sätt att stärka, trygga och hjälpa människor som är ut satta på grund av exempelvis fattigdom.

FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHETER
I stora delar av världen har kvinnor och flickor sämre status än pojkar och män. Mödrar har en nyckelroll när det kommer till hållbar förändring. När mammor får utbildning, möjlighet till självförsörjning och kunskap om sina rättigheter satsar de på barnen och därmed också på familjen. Insatserna inom självförsörjning syftar till att stödja människor i deras ambition att utveckla försörjningsmöjligheter så de kan stå på egna ben. Verksamheterna är kopplade till yrkesutbildning och alfabetisering. Flera av mottagarna av kor och getter har beskrivit att djuren blivit deras försäkring i svåra tider. Yrkesutbildning samt ko- och getprojekt, är insatser som påverkar över tid.

TRYGGHET OCH SKYDD
BarnSamariten arbetar för att fler barn ska få växa upp i trygghet. Det handlar om att ge föräldrar stöd i sitt föräldraskap och att skapa trygga mötesplatser för barn. Förebyggande insatser görs för att motverka och förhindra att barn utsätts för övergrepp. Trygghet är inte bara en känsla – det är en rättighet. Alla barn har rätt att växa upp under trygga omständigheter och att skyddas mot våld och övergrepp.