Etiopien

Huvudstad: Addis Abeba
Befolkning: 109 miljoner (2018)
Officiellt språk: Amhariska, därutöver talas bl.a. oromo, tigrinska, afariska
Läskunnighet: 49 %

Etiopien

Etiopien är ett land som plågats av många svältkatastrofer genom åren. Idag görs stora satsningar på utbildning i landet, men för många barn
som lever på landsbygden är skolan en avlägsen dröm som sällan blir verklighet.

De flesta etiopier bor på landsbygden där livet präglas av kampen för överlevnad. Analfabetism är utbrett, hungersnöd och likaså dödlighet på grund av smittsamma sjukdomar är stor. En kraftig befolkningstillväxt förstärker trycket på landets redan pressade resurser. Trots att Etiopien är ett av de mest resursrika länderna i Afrika, är det ett av världens minst utvecklade.

Idag görs stora satsningar på utbildning i landet. Flickor har ofta fler uppgifter i hushållsarbetet än pojkar, och berövas möjligheten till skolgång. De är överrepresenterade både bland dem som aldrig börjar skolan och bland dem som tvingas avbryta sin utbildning. Utbildning är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet. Därför satsar BarnSamariten på byskolor, alfabetiseringsprojekt och hjälp till självhjälp för att stärka flickornas situation och att hjälpa den fattiga befolkningen i Etiopien.

Etiopien_utbildning

Utbildning

Alla barn borde ha möjlighet att gå i skolan, utan diskriminering och i en trygg miljö. Vi arbetar lokalt tillsam-
mans med kommun, skolledning, lärare och föräldrar. Utbildning är en väg ut
ur fattigdom.

Etiopien_ko_puff

Koprojekt

Insamlingen till kor har gjort stor skill-
nad för många människor under flera år. Vi fortsätter insamlingen för att fler familjer ska få en förändrad situation.

Etiopien_get_puff

Getprojekt

Att få en get som gåva blir en konkret hjälp till en fattig familj. Många familjer i Etiopien lever i extrem fattigdom och en get kan göra stor skillnad.

Etiopien Hygienpaket.jpg

Hygienpaket

Hygienpaket gör skillnad för flickors framtid. När flickorna erbjuds utbildning blir de också medvetna om sina rättig-
heter och de stärks som individer. Barnäktenskap och tidiga graviditeter förhindras.

Etiopien_bortgift mot sin vilja_puff

Bortgift mot sin vilja

Många flickors historier präglas av sorg och förtvivlan över att de är just flickor. Flickor tillhör den mest diskriminerande gruppen i världen. Edile var tolv år när hon blev bortgift mot sin vilja.

Etiopien_jordbruk_puff

Jordbruk & byutveckling

På landsbygden i södra Etiopien intill byskolorna vi driver, arbetar vi även med ett enkelt jordbruksprojekt. Det
är ett sätt att stärka kapacitet och matförsörjning i samband med kriser.