Utbildning - en väg ut ur fattigdom

130 miljoner flickor i världen går inte i skolan och många får aldrig lära sig att läsa och skriva. Unicef räknar med att nästan en av fem flickor i världen gifter sig innan de fyllt 18 år. I Etiopien kan bara hälften av befolkningen kan läsa och skriva och fattigdomen är utbredd.

För fattiga människor på landsbygden i Etiopien är utbildning ofta en avlägsen dröm. Vi arbetar tillsammans med en lokal organisation 3D Hope For Tomorrow, för att ge barn på landsbygden utbildning, vatten, hygien, hälsa och mat.

Det finns många hinder på en flickas väg mot utbildning. Fattigdom är en stor anledning till att föräldrar gifter bort sina flickor. Risken att utsättas för barnäktenskap är allra störst för flickor som kommer från fattiga förhållanden på landsbygden och som inte fått tillgång till utbildning. De ser ofta äktenskap som det bästa sättet att trygga sin dotters framtid. Det anses som en självklarhet att flickorna ska vara hemma och hjälpa till med hushållssysslor och att ta hand om syskon. Genom utbildning är det möjligt för flickor att få en förändring - flickor behöver bli medvetna om sina rättigheter och möjligheter. Generellt gifter sig inte barn som fortfarande går i skolan, därför är utbildning ett effektivt sätt att förhindra barnäktenskap.

Etiopien_utbidlning_flickor_1.JPG
Etiopien_utbidlning_flickor_2.JPG

Vi vill stärka flickors rättighet och möjlighet till utbildning. Alla, även pojkar vinner på jämställdhet.

BarnSamariten arbetar för att flickor ska få utbildning, eftersom det ökar flickors möjlighet att bestämma över sina egna liv. Utbildning öppnar för att kunna få ett bra arbete. Forskning visar att för varje extra år en flicka fortsätter studera efter grundskolan ökar hennes framtida inkomst med tio procent. På så sätt kan utbildade flickor både ge sina barn bättre förutsättningar och vara en positiv kraft för samhällsutveckling. När samhället ger flickor och unga kvinnor möjlighet att leva fullvärdiga liv och därmed få makt att bestämma över sin vardag och sin framtid får vi en bättre värld. Alla barn har rätt till en trygg och bra utbildning.

BarnSamariten bygger skolor, utbildar lärare, arbetar för att förändra synen på flickor och arbetar för att skolan ska vara öppen för alla. Ett av målen är att det ska finnas lika många pojkar som flickor på skolorna.

Vi bidrar till att drygt 3000 barn och ungdomar får möjlighet att gå i skolan varje år. Det är elever från förskoleklasser upp till universitetsnivå. Utbildning har stor betydelse för att på sikt minska fattigdomen.

När barn får möjlighet till utbildning får de också nya framtidsdrömmar. Många börjar drömma om ett yrke och hoppet tänds hos både barn och föräldrar. Vi har varit med och gett stöd till eleverna från byskolorna som har gått vidare till högre studier och idag är de sjuksköterskor, ekonomer, bilmekaniker, agronomer och ingenjörer m.m. Utbildning är en väg ur fattigdom!

Målsättning:

  • att alla oberoende kön, folkgrupp, religion eller ålder ska få gå i skolan
  • att erbjuda eleverna hälsokontroller
  • att de flickor som behöver ska få ett hygienpaket för att kunna gå i skolan utan avbrott under sin menstruation och att det ska finnas toaletter i skolorna
  • att ge de fattigaste eleverna matpaket
  • att ge förebyggande information om sex och samlevnad, droger, hälsa och hygien, hiv/aids m.m.

BarnSamariten samarbetar med lokal organisation, byledare, kommunledare och föräldrar. Dialogen med bybefolkningen och den lokala förankringen är viktig för en långsiktig förändring av synen på utbildning och inte minst flickors rätt till utbildning. Utbildning hjälper unga att lämna fattigdomen och är en grundläggande mänsklig rättighet. Många unga i Etiopien behöver ekonomiskt stöd för att ha råd att studera. Med nya månadsgivare kan vi hjälpa fler att nå sina drömmar.

Vill du vara med och förändra för framtiden? Bli skolfadder!

Etiopien Utbildning Workie.jpg

Workie drömmer om att bli lärare


Workie* är en av många flickor som går i en av BarnSamaritens byskolor i Etiopien. Hon kommer från en familj med sex syskon och en pappa, mamman har avlidit sedan en tid. Hon har lång väg att gå för att komma till byskolan varje morgon men hon går med lätta steg, säger hon, eftersom skolan är det bästa hon vet. Hon går i årskurs fyra.
Innan hon går iväg på morgonen behöver hon hämta ved och bära hem vatten och när hon kommer tillbaka efter skolan är det samma sak. Det känns dock lättare eftersom hon vet att livet kommer att kunna förändras nu när hon får utbildning.

-Nu kan jag förverkliga min dröm att bli lärare, säger Workie.

De flickor som får möjligheten att gå i skolan är mycket tacksamma. När vardagssysslorna är klara på kvällen finns det i bästa fall tid att göra läxor, om inte solen hunnit gå ner. Det finns ingen el i Workies hydda.
Målet är att så många barn som möjligt ska få gå klart grundskolan. De som önskar och har möjlighet att läsa vidare efter byskolan kan få skolfadderstöd för högre studier.
Att gå i skolan är enligt FN´s barnkonvention en rättighet men trots det uppskattar FN att cirka 63 miljoner flickor i världen inte får någon skolutbildning. Vi arbetar för flickors rätt till utbildning och på våra byskolor är målsättningen att det ska vara minst 50 procent flickor.

*Workie heter något annat i verkligheten.