Vårt arbete

BarnSamariten arbetar förebyggande och långsiktigt för att barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda.

Vårt arbete har ett särskilt fokus på flickors lika villkor eftersom de hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi arbetar på gräsrotsnivå nära barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. På så sätt skapar vi tillsammans förändring för såväl individer som hela samhällen. Genom vårt långsiktiga arbete inom utbildning, hälsa och försörjning ser vi till att barn får växa upp i trygghet. Vi sätter alltid barnet i fokus.

Vårt mål är att samarbeta med lokal inhemsk organisation eller församling som engagerar sig för de utsatta i samhället. Ett lokalt nätverk av brinnande människor som lever nära dem som får hjälp. Vi vill gå hand i hand med våra samarbetspartners i deras värdefulla insats för sitt eget folk. Det är de som är ägare av projekten och BarnSamariten finns med som inspiratörer, finansiärer, rådgivare och partner.

Etiopien Utbildning.jpg

Etiopien

De flesta etiopier bor på landsbygden där livet präglas av kampen för överlevnad. Analfabetism är utbrett, hungersnöd och likaså är dödligheten på grund av smittsamma sjukdomar hög.

En kraftig befolkningstillväxt förstärker trycket på landets redan pressade resurser. Trots att Etiopien är ett av de mest resursrika länderna i Afrika, är det ett av världens minst utvecklade.
Idag görs stora satsningar på utbildning i landet, men för många som lever på landsbygden är skolan en avlägsen dröm. Flickor har ofta fler uppgifter i hushållsarbetet än pojkar, och berövas möjligheten till skolgång. De är överrepresenterade både bland dem som aldrig börjar skolan och bland dem som tvingas avbryta sin utbildning. Utbildning är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet. Därför satsar BarnSamariten på byskolor, alfabetiseringsprojekt och hjälp till självhjälp för att stärka flickornas situation och hjälpa den fattiga befolkningen.

DR Kongo Mukwege.jpg

DR Kongo

Det konfliktrelaterade sexuella våldet mot kvinnor och barn fortsätter i oförminskad skala i DR Kongo. Det sexuella våldet är mycket utbrett och rapporter visar att tolv procent av landets kvinnor har utsatts för våldtäkt och i vissa områden är andelen ännu högre.

Landet kunde ha blivit ett av de rikaste i världen, naturresurserna är ofantliga men trots det har invånarna plågats svårt av fattigdom. Brutala militanta grupper och korrumperade ledare har utnyttjat och styrt landet men folket har förblivit fattigt. I DR Kongo bidrar vi till att våldtagna och utstötta unga kvinnor med barn får rehabilitering och en yrkesutbildning. Vi hjälper även barn som lever som sexslavar på bordeller i Bukavu får komma till en trygg plats i något av våra fyra Safe House.

Brasilien

Brasilien

Brasilien brukar kallas kontrasternas land och inkomstskillnaderna mellan rika och fattiga är enorma. Uppskattningsvis finns det sju miljoner gatubarn i Brasilien.

Brasilien är en av världens fem största tillväxtekonomier men trots det är en tredjedel av landets befolkning fattiga, de lever på mindre än halva minimilönen. Omkring en och en halv miljon barn mellan fem och fjorton år beräknas befinna sig helt utanför skolsystemet, andra är inskrivna men kommer inte till skolan. Många av dessa måste arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning, trots att de flesta typer av arbete är förbjudet för ungdomar under 16 år. Våra insatser riktar sig till att förebygga att barn blir gatubarn och att de hamna i kriminalitet, drogmissbruk och prostitution. Vi understöder förskolor, läxhjälp för fattiga, kriscenter, en båtklinik och en barnklinik.

Zambia Nakatindi.jpg

Zambia

Zambia är ett land med fler än 70 olika folkgrupper och ungefär lika många språk. Närmare hälften av befolkningen lever i det så kallade ”line of rail”-området, som sträcker sig längs järnvägslinjen från staden Livingstone i söder till Kopparbältet i norr.

Resten av landet är glesbefolkad landsbygd. Den snabba urbaniseringen i landet har skapat stora problem i form av arbetslöshet, bostadsbrist och växande slum. Samtidigt har landsbygden förlorat viktig arbetskraft. Inflyttningen till städerna har trasat sönder de traditionella sociala skyddsnäten, som innebär att släkter hjälper varandra. Fattigdomen är utbredd. Mer än 60 procent av befolkningen räknas som fattiga. I Zambia understöder vi en barnby dit övergivna barn får komma. Vi arbetar även med ett påverkans- och förändringsarbete i förhållande till den höga alkoholkonsumtionen bland båda barn och vuxna i Mpongwe området i norra delen av landet.