Skola & byutveckling ger hopp

Published:

NB_april-24

På den etiopiska landsbygden finns många byar som varken har skolor eller ordentliga vägar. Människor har inte fått lära sig att läsa och skriva och flickor diskrimineras i stora delar av samhället. BarnSamariten arbetar med lokala partner för att stötta befolkningen. Det handlar om utbildning och att stärka flickors rättigheter, men även om jordbruks-
utveckling och hjälp till självhjälp.

I Etiopien driver BarnSamariten byskolor för barn från fattiga familjer. Utveckling och utbildning handlar i slutändan om att kunna förändra samhället. Men det är inte enkelt när fattigdomen är påtaglig och varje dag en fråga om överlevnad. Vi vet att fattigdom är en av de främsta orsakerna till att barn saknar tillgång till utbildning. Därför arbetar vi för barns rätt
till skolgång.

Barns rätt till utbildning

I början av läsåret välkomnades drygt 3250 elever till skolorna. Huvudmålet med vårt arbete i Etiopien är att arbeta för överlevnad, skydd och utveckling. Det gör vi bland annat genom att bygga och driva grundskolor på landsbygden. Eleverna kommer från olika folkgrupper och byar, några har många kilometer att gå för att komma till skolan. Utbildning är det absolut effektiv-
aste sättet att bryta fattigdom och isolering. Vi vet att barn som hamnar utanför skolan löper större risk att fortsätta ett liv i fattigdom eller dras in i kriminalitet. Är du flicka finns även risken att du blir bortgift i tidig ålder. Ett barn med funktionsvariation, ett barn som tillhör en etnisk minoritet eller som arbetar har sämre möjlighet att få gå i skolan. Detsamma gäller för barn som lever i konfliktdrabbade områden. Trots utmaningar som finns i landet är det
en mänsklig rättighet att få gå i grundskolan.

Elever tar sig vidare till högre studier

Vittnesbörd som har kommit till oss berättar att våra insatser gör stor skillnad både nu och för framtiden. Det är fantastiskt när vi får berättelser från ungdomar som gått i våra byskolor och som tagit sig hela vägen fram genom gymnasium och universitet och idag är färdiga ingenjörer, ekonomer, sjuksköterskor, läkare och lärare. Många yrkesgrupper finns representerade bland de ungdomar som vi bidragit med studentstöd till.

NB_april-24

Zenebech har tio syskon och är idag 24 år gammal. Hon har gått i byskolan i Mkebassa. Hon berättar att hon inte fick gå i skolan som yngre för det var långt till närmaste kommunala skola innan byskolan byggdes. Hon berättar om jämnåriga flickor som idag är gifta och har flera barn och om flickor som inte fått gå i skolan för att deras föräldrar velat att de ska vara hemma och arbeta. De är analfabeter. Hon berättar även om att hon idag är väldigt tacksam till sina föräldrar som lät henne gå i skolan när skolan byggdes i byn, trots att de var mycket fattiga och egentligen hade behövt hennes hjälp hemma. Hon tackar för hjälpen hon fått för att uppnå sina drömmar att få studera. Zenebech har studerat på universitetet och läst informations- & kommunikationsteknik samt pedagogik, hon har fina betyg. Hon arbetar idag som pedagog på Harruskolan som är en av de fem byskolor som BarnSamariten driver. Hon vill ge tillbaka till andra det som hon själv har fått och känner stor glädje i sitt arbete på skolan.
Vår partner skriver:
Zenebech prestation har blivit en uppmuntran för oss alla som arbetar med byskolorna. Tänk att vi får ge utbildning för att andra i sin tur ska kunna utbilda och på så sätt förändra fattiga samhällen genom kunskap och kraft.

Jordbruksprojekt ger mat åt hungrande

I de byar där vi har skolor har kommunerna ställt odlingsbar mark till vårt förfogande.
I regionerna lever de flesta familjerna på småskaligt jordbruk. Att bruka marken har byinnevånarna gjort sedan urminnes tider. Fruktträd och plantor har köpts in, likaså har man odlat morötter, potatis, majs, lök, chili, rödbetor m.m. Projektet ger värdefull kunskap till familjernas egna jordbruk och eleverna på skolan har kunnat få med sig både plantor och
mat hem.
Tack vare agronomer som finns kopplade till projektet får byinvånarna värdefull kunskap gällande odling. Målsättningen med projektet är att kunna sälja en del av skörden och bland annat förebygga hunger, säger Workinesh som är verksamhetsansvarig i Etiopien.

Under året har vi fortsatt vår hjälp till självhjälp genom ko-& getprojekten. Fattiga familjer har fått en ko eller en get som hjälp till sin försörjning. Veterinärer tryggar att djuren är friska innan de fraktas till byarna från den lokala boskapsmarknaden. Kor och getter ger så småning-
om kalvar/killingar och mjölk som familjen kan använda eller sälja/byta mot andra varor. Inkomsten gör att barnen kan gå i skolan, familjen kan köpa mediciner eller renovera sin hydda. Det är en värdefull gåva för en fattig familj. Vi har några tusen elever i våra fem byskolor, men vi får inte glömma de 81 000 byinvånare som är indirekta mottagare av våra hjälpinsatser.

Mod trots svårigheter

Alla insatser utgår från lokala behov och de som leder arbetet kommer från södra regionen.
De engagerar i sin tur andra lokala aktörer och invånare och planerar arbetet tillsammans
med dem. På så sätt får människor möjlighet att utkräva ansvar av de lokala myndigheterna
och själva skapa den förändring de vill se i sitt närområde. Vår partner lyfter missförhållanden
och orättvisor de ser i sitt land, men med värdighet byggd på respekt och kärlek för sitt folk.
De beskriver utmaningar som finns men också möjligheter. De lyckas hålla modet uppe
trots svårigheter.

Ord har betydelse

Dialog och samtal har alltid varit viktigt i vårt arbete. Ord har betydelse, ord har makt och ord kan överbrygga och göra stor skillnad, men ord kan även fördärva och såra. Ordets betydelse har genom alla tider haft kraft. Ordet har betydelse i kommunikationen med byinnevånarna, myndigheter och samarbetspartners. Vi arbetar på gräsrotsnivå direkt med några av dem som tappat hoppet och där livet har varit oerhört smärtsamt. Vi möter dem i våra projekt runt om i världen. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt peka på en framtid och ge ord till uppmuntran och tröst trots de svårigheter människor står i. Att få en uppmuntrande hälsning och visa på källor till förnyad kraft att möta en ny morgondag kan vi nog alla behöva emellanåt. De här källorna till hopp öppnar upp de ljusa stråken där strimmorna får träda fram och fylla oss med tillförsikt om en bättre morgondag. Däri någonstans ryms allas våra liv oavsett var vi lever eller kommer ifrån.

Stort tack för att du står med oss i arbetet för de svaga, ensamma, övergivna, utsatta, människor som tappat hoppet. Tack för att du hjälper oss att ge dem hopp och tro på en
bättre morgondag!

Gud välsigne dig!

Med varma hälsningar

Britt-Marie Ström.jpg

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj något av våra projekt